Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Na całym świecie i w naszym kraju dokonały się głębokie przeobrażenia w zakresie funkcjonowania gospodarki i państwa. W światowej gospodarce jesteśmy świadkami głębokiego procesu globalizacji i funkcjonowania w warunkach wielokulturowych. Szybko pogłębiana jest współpraca międzynarodowa a ponadto mają miejsce liczne migracje ludności z krajów o niskim rozwoju gospodarczym do krajów gdzie brakuje rąk do pracy. Proces globalizacji i dalszego narastania zjawiska tworzenia się społeczeństw wielokulturowych stawia przed pojedynczym człowiekiem nowe oczekiwania i nowe wyzwania. W społeczeństwach zachodnich proces ten ma swoją dynamikę i rozciąga się w dłuższym okresie czasu. Na społeczeństwo polskie silnie oddziałują światowe tendencje.

W Polsce miał miejsce dodatkowy proces, który pogłębił i zdynamizował tendencje światowe. Począwszy od roku 1989 przeszliśmy od państwa sterowanego odgórnie i gospodarki planowej do państwa o samorządności lokalnej i gospodarki wolnorynkowej. Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce spowodowały, że obywatele mają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania kraju i regionów oraz samodzielnego podejmowania decyzji w prywatnych podmiotach gospodarczych. Żyliśmy w państwie totalitarnym a teraz dysponujemy znaczącym zakresem wolności obywatelskich.

Skutki światowej globalizacji i przemian politycznych w naszym kraju w stosunku do oczekiwań jakie stawiane są człowiekowi nałożyły się. Wcześniej od człowieka oczekiwano wykonywania z góry znanych obowiązków i bezdyskusyjnego wykonywania poleceń. Dzisiaj od człowieka oczekuje się umiejętności funkcjonowania w sytuacjach o poszerzonym zakresie wolności i dużej niepewności. We współczesnym świecie człowiek radzi sobie wówczas gdy potrafi samodzielnie stawiać sobie cele, formułować sposoby ich realizacji i osiągać w praktyce to, co wcześniej zamierzał teoretycznie. Współczesny świat na tyle się zmienił, że człowiek posłuszny i bierny, czyli wcześniej dobrze przygotowany do życia, dzisiaj zasila szeregi osób wykluczonych i często pozostaje na utrzymaniu państwa.

W efekcie narastania procesu globalizacji i wielokulturowości oraz przemian politycznych w naszej części świata powinny nastąpić również głębokie zmiany w sposobie kształcenia i przygotowania młodego człowieka życia. Chodzi o to aby współczesny absolwent potrafił to co oczekuje od niego współczesny rynek pracy a nie rynek z przed 20 lat.

« WRÓĆ

|
Dodaj komentarz
Imię

Komentarze
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]