Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Praca naukowa - Myślenie według wartości

Niniejsza książka jest zbiorem artykułów, które nie mieściły się w moich głównych pracach. Są to drobiazgi, w których notowałem swoje spostrzeżenia na temat problemów codzienności w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tj. od 1994 do 2004r. w tym okresie uzbierałem wystarczającą ich ilość, aby wydać tę skromną książkę. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza dotyczy moich refleksji o Uczelni i kształceniu akademickim. Druga ? to refleksja o wartościach w sytuacjach społecznych. Większość artykułów pierwszej części to przemówienia, jakie wygłaszałem podczas kolejnych uroczystości inauguracji roku akademickiego WSHE. Znajdują się tam również prace napisane z innych okazji, a dotyczące Uczelni. Druga część pracy to refleksje o moim otoczeniu społeczno - politycznym. Artykuły są wyrazem rozterek, jakie przeżywałem i nadal przeżywam idąc do wyborów. Głęboko zastanawia mnie też konserwatyzm polskiej sceny politycznej. Nie wynika on z faktu, że Polacy są konserwatywni. W Polsce w latach 80 - tych dokonano olbrzymiego przełomu społecznego i politycznego. Zmieniła się mapa znacznej części Europy. Dokonano tego w nowy sposób. Brak jest natomiast w literaturze wystarczająco głębokiej refleksji dotyczącej zdarzeń okresu przełomu oraz refleksji nad okresem po nim następującym.

To nie prawda, że nie pisze się książek o okresie "Solidarności" i czasach późniejszych. Moim zdaniem efektywne uchwycenie zjawisk z tamtych i współczesnych nam lat wymaga nowego rodzaju konceptualizacji, nowego sposobu rozumienia zdarzeń społecznych. Właśnie to, co obie części pracy łączy, to rodzaj przeprowadzanej refleksji, stosowana metoda myślenia. Przedmiotem opisu nie są zdarzenia historyczne, lecz dominujące wartości i zmiana ich układu wraz z dokonującymi się przemianami społecznymi. Na rzeczywistość można patrzeć, poszukując przemian materialnych. Tym, co mnie interesuje jest myślenie według wartości. Tytuł pracy celowo nawiązuje do książki Józefa Tischnera. Z filozofią Tischnera łączy mnie rodzaj opisywanej rzeczywistości. Przedmiotem opisu są bowiem wartości dominujące w poszczególnych okresach historycznych i oceny ludzi dokonywane w odniesieniu do opisywanych zagadnień. Celem jaki chciałbym uzyskać, jest zmiana - nie tak rzeczywistości, jak zachęcenie do podjęcia refleksji nad jej ocenianiem. Zmiana oceny pociąga za sobą zmianę postępowania i to jest cel, jaki chciałbym osiągnąć, oddając tę książkę Czytelnikowi.

Spis treści