Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Inwestycja młodego człowieka w edukację trwa minimum 16 lat. Niestety inwestycja ta ? kształcenie, które przez wiele lat pochłania jego energię, aktywność i nie małe pieniądze - jest niestety skazana na klęskę, gdyż przygotowuje człowieka do działania w czasach, które należą już do przeszłości. Czasach, w których panowało przekonanie, iż istnieje jeden zdefiniowany obraz świata i jeden sposób reagowania na niego. W obowiązującym modelu edukacji nadal tkwi przekonanie o niezmienności świata, w którym młody człowiek uczy się stałych algorytmów postępowania. W sposób podawczy uczy się go gotowych schematów i rozwiązań oraz tego, jak ograniczać ryzyko. Łatwo zauważyć, że aktualnie oferowana w szkole edukacja daje młodemu człowiekowi złudzenie, że może ona zapanować nad światem, nad swoim życiem i otaczającą go rzeczywistością. Tymczasem otrzymuje dyplom i wiedzę, których zawartość przygotowują go do przegranej. Kończąc szkołę, nie posiada umiejętności, które pozwolą mu sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Jakie to wyzwania?

Świat od XIX do połowy XX wieku był światem statycznym. Razem z Solidarnością na wschodzie i globalizacją na zachodzie nastąpiły dynamiczne przemiany polityczne i społeczne. Zmiany bardzo przyspieszyły i stały się integralnym elementem otaczającej rzeczywistości. Dziś przed człowiekiem stawiane są wyzwania radzenia sobie w dynamicznie rozwijającej się gospodarce, samodzielnego podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za te decyzje. Obok wyzwań, współczesny człowiek musi radzić sobie także z zagrożeniami, które nieuchronnie towarzyszą postępowi cywilizacji m.in.: przestępczości, przemocy, bezrobocia, ubóstwa. Dlatego też w procesie edukacji i przygotowania do życia nie można zignorować faktu zmieniającego się świata oraz skutków tych przemian, którymi są zarówno wyzwania, jak i zagrożenia. Nie można uczyć gotowych algorytmów, recept i procedur. Dotyczy to każdej sfery życia: spędzania czasu, budowania rodziny, wychowywania dzieci i kariery zawodowej.

Na czym polega właściwe przygotowanie człowieka?

Uczenie utartych wzorców, algorytmów a następnie postępowanie wg nich prowadzi młodego człowieka na ścieżką autodestrukcji. Ponadto skutkuje samoograniczeniem naturalnej potrzeby tworzenia i służenia drugiemu człowiekowi oraz tłumieniem jego wewnętrznej, immanentnej energii. Pierwszym krokiem do wdrożenia nowego sposobu kształcenia i edukacji jest zerwanie z iluzją, że nauczanie podawcze i postępowanie algorytmiczne jest działaniem prorozwojowym i że z góry zaplanowane rozwiązanie podane w formie ideologii, polityki, wiecznie obowiązujących teorii naukowych przyniosą dobry efekt.

W szybko zmieniającym się świecie należy umieć dostosować i wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania strategicznych decyzji, a także podejmować refleksję nad przyjętymi rozwiązaniami, tak aby przyjęte nie prowadziły do autodestrukcji, ale do rozwoju.

Formy i treści kształcenia powinny być formułowane i realizowane w taki sposób, aby człowiek był wyposażony w umiejętności:

- samodzielnego wyznaczania sobie celów i zadań
- formułowania sposobów ich realizacji
- twórczego rozwiązywania problemów
- analizy skutków przyjętego rozwiązania
- oceny wartości efektów
- wdrożenia w życie przyjętego rozwiązania

Kompetencje te dodatkowo wzbogacone o umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie pozwalają młodemu człowiekowi odnaleźć się w świecie i funkcjonować w warunkach wielokulturowych, a także twórczo się rozwijać.

Warto podkreślić, że proces rozwiązywania problemów, czy zadań w odróżnieniu od posługiwania się gotowymi schematami, jest procesem długofalowym, wymagającym czasu i konsultacji. Nie zawsze też przynosi oczekiwane efekty. Wydawać by się więc mogło, że nie tracąc energii lepiej posłużyć się gotowym rozwiązaniem. Myślenie to jest jednak błędne, gdyż człowiek korzystający z narzuconych schematów i gotowych wzorców staje się, często nawet nieświadomie, człowiekiem bezwolnym, wykonującym jedynie polecenia, niezdolnym do podejmowania świadomych decyzji dotyczących jego życia, rutynowo wykonującym zadania.

W tym świetle możliwość podjęcia się samodzielnego rozwiązania postawionego problemu, któremu towarzyszy poszukiwanie, penetracja, dociekliwość, nie jest zbędną utratą energii. Jest wartością samą w sobie, która buduje człowieka, sprawia, że staje się on otwarty na wyzwania i odważnie stawia im czoło. Proces ten staje się zatem zasadniczym elementem działania człowieka na poziomie strategicznym a także częścią jego rozwoju duchowego.

Propozycja AHE

Polski system edukacji stoi obecnie przed zadaniem wprowadzenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. W związku z tym w Polsce nadarzyła się obecnie wyjątkowa sposobność do zreformowania systemu edukacji w zakresie treści i metod kształcenia według wytycznych Unii Europejskiej.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna przygotowuje się do tej zmiany i od roku akademickiego 2011/2012 wprowadza kształcenie zgodne z ERK i KRK. Uczelnia od początku swojego istnienia proponuje swoim studentom autorski program kształcenia, który stawia na rozwijanie osobowości i twórczego potencjału. Realizowany w AHE nowatorski sposób kształcenia jest więc teraz usankcjonowany prawnie i zgodny z unijnymi standardami.

Specyfika nauczania według zaleceń ERK i KRK polega na nauczaniu metodą projektową i warsztatową. Istotą projektu jest samodzielne rozwiązywanie problemów przez studenta. Nauczyciel akademicki pełni rolę doradcy, który przygotowuje dla studenta zadania i doradza, jak rozwiązać te, z którymi samodzielnie student sobie nie radzi. Warsztat jest metodą pracy skierowaną nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale na rozwój osobowości i kompetencji podmiotowych studenta.

Braci Studencka!

Obserwując ostatnie wydarzenia na świecie: dramat na norweskiej wyspie Utoya, w którym szaleniec z zimną krwią rozstrzelał ponad 80 osób, brutalne zamieszki w sercu Londynu, w których młodociani wandale przez tydzień podpalali domy, plądrowali sklepy wprowadzając chaos i siejąc postrach wśród społeczeństwa, a także tragedie rodzinne z udziałem Polaków, podczas których w desperackich aktach mordują oni swoi najbliższych, rodzą się pytania o powody tych nieobliczalnych zachowań, aktów przemocy i agresji.

Można podejrzewać, że znaczna ich części rodzi się z bólu, buntu i niemocy radzenia sobie z wyzwaniami. Wyuoczone schematy i definicje nie przynoszą odpowiedzi i nie sprawdzają się w konfrontacji z codziennością. W rezultacie jedynym wyjściem jest bunt, sprzeciw i przemoc, jako jedyne rozwiązanie problemów.

Dlatego też skupiliśmy wszystkie swoje siły, aby zaproponować Wam nowoczesny program kształcenia pozbawiony złudzeń o dobrym przygotowaniu do współczesnego świata. Chcemy pracować z Waszymi predyspozycjami i rozwijać Wasz twórczy potencjał. Wierzymy, że impas światowego kryzysu wartości może przerwać takie kształcenie, w rezultacie którego będziecie dokonywali właściwych wyborów, prowadzących do przysparzania dobra a nie frustracji. Świadomość wartości i ich wyboru będzie drogą do zdolności rozwiązywania sytuacji kryzysowych i desperackich. Chcemy Was także nauczyć czerpania przyjemności z bycia wśród ludzi, współpracy z nimi i wspólnotowego rozwiązywania problemów

Do wprowadzenia reformy przygotowujemy się bardzo starannie i chcemy zaprosić Was do partnerskiej współpracy. W ten sposób staniecie się współautorami zmian modelu edukacji, który w perspektywie przyniesie Wam nadwyżkę umiejętności i nowe możliwości efektywnego działania.

Dziś wyruszamy w nieznane, ale z przekonaniem, że nasza wspólna podróż będzie wartościową przygodą, służąca rozwojowi. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami rozpoczną przygodę swojego życia zwaną studiowaniem.

« WRÓĆ

|
Dodaj komentarz
Imię

Komentarze
2012-04-27 19:57:59 - Magdalena Tulli
Tak jest - przede wszystkim umiejętności
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]