Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy w Polsce reformę szkolnictwa podyktowaną wytycznymi Parlamentu Europejskiego1 . Jej ucieleśnieniem są rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które zmieniają dotychczasowe prawo oświatowe w celu przekształcenia oświaty na edukację skierowana na efekty. Dzięki podjętym pracom w Ministerstwie Edukacji Narodowej polski system oświaty stoi przed szansą wielkich i korzystnych zmian. Autorzy nowego prawa oświatowego bardzo dobrze wykonali swoją pracę. Jednakże w celu praktycznego przeprowadzenia reformy potrzebny jest jeszcze drugi etap zmian polegający na uzupełnieniu kompetencji metodycznych środowiska oświatowego.

Dotychczas wprowadzane zmiany mają charakter prawno organizacyjny. Dyspozycje UE obejmują również zmiany co do treści i form prowadzenia edukacji. Uzupełnienie wykształcenia nauczycieli nie jest we stanie przeprowadzić żaden urząd z racji zakresu wykonywanych zadań. Uzupełnienie kompetencji metodycznych można powierzyć uczelni bądź innemu podmiotowi edukacyjnemu, który jest zdolny do przeprowadzenia szerokiego zakresu szkoleń. Treścią szkoleń byłoby upowszechnienie wśród nauczycieli metodyki nauczania projektowego, metodyki wzbogacania umiejętności i kształtowania postaw oraz nauczania nakierowanego na rozwiązywanie problemów. Jak wykazały badania prowadzone przez MEN w polskim szkolnictwie dominuje nauczanie podawcze, które według dyrektyw unijnych ma zostać zastąpione formami nauczania podmiotowego przy pomocy którego uczniowie będą mogli opanowywać umiejętności kluczowe.

Uzupełnienie wykształcenia nauczycieli powinno polegać na opanowaniu, dla nich nowych, metod nauczania podmiotowego, które jest niezbędne do realizacji kształcenia zgodnego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Niezbędna jest zmiana kształcenia z treściowego na podmiotowe; zmiana ze zdefiniowanego zagospodarowania przestrzenią wolności na samodzielne gospodarowanie tą przestrzenią.

Świat rozwinięty gospodarczo odchodzi od kształcenia definiującego zagospodarowanie przestrzeni wolności ucznia-studenta na rzecz kształcenia, po którym absolwent sam będzie potrafił dysponować swoją wolnością, samodzielnie rozwijać ją oraz dostosować do aktualnych warunków. Dotychczasowy system oświaty nie jest przygotowany do kształcenia podmiotowego. Bez szkoleń zewnętrznych system, jaki stanowią nauczyciele oraz osoby zarządzające, nie jest w stanie zmienić stylu uczenia i stylu awansu kadr. W krajach rozwiniętych gospodarczo proces przekształcania jest już dokonany i przebiegał w sposób ewolucyjny przez ostanie dwadzieścia lat. Do Polski przyszedł w postaci dyrektywy unijnej i może zostać zrealizowany naskórkowo tylko w zakresie zmiany sprawozdań (poprzez pokazywanie w treści efektów) bądź faktycznie w sposobie zmiany treści i form edukacji.

Wdrażana przez MEN reforma wynika z dyrektyw unijnych i obejmuje wszystkie kraje UE. Powstrzymanie jej realizacji bądź wadliwe wprowadzenie spowoduje, że polska młodzież stanie się pariasami Europy. Nasze dyplomy nie będą uznawane w Europejskiej przestrzeni oświatowej.
1.Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie "Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zalecają państwom członkowskim stosowanie Europejskich Ram Kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji oraz wspierania uczenia się przez całe życie.".

« WRÓĆ

|
Dodaj komentarz
Imię

Komentarze
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]